Inligtingswet

Volgens die Wet op Inligting (Wet 2 van 2000) moet elke privaatliggaam (en dus ook elke gemeente, ring en sinode) by die Menseregtekommissie registreer en ‘n inventaris op datum hou van alle inligtingsdokumente in besit van die instansie. Mnr Jeff Radebe, Minister van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling het op 30 Desember 2011, kragtens ‘n Regulasie in die Staatskoerant (Regulasie 1091) uitstel verleen tot 31 Desember 2015. Die Kerkargief is namens die gemeentes, ringe en sinodes van die NG Kerk geregistreer as verantwoordelike instansie om almal se inventarisse aan die Departement te besorg voor of op 31 Desember 2015. Hierdie datum is intussen weer uitgestel tot latere kennisgewing.

Gemeentes, ringe en sinodes het dus nog tyd oor om hulle inventarisse te voltooi/op datum te bring en vir die Kerkargief aan te stuur. Gebruik gerus die Inventarisvorm (sien hieronder) om die gemeente se inligting te boekstaaf. Die Vereistes vir die bewaring van Rekords vertel watter dokumente hoe lank bewaar moet word. Die res van die dokumente het te doen met mense wat inligting wil bekom in terme van die Wet. Baie dankie aan die instansies wat reeds hulle voltooide inventarisvorms aangestuur het en jaarliks op datum bring.

Dokumente wat betrokke is by ‘n aansoek om inligting in terme van Wet 2 van 2000.

Dokumente van die Menseregtekommissie
Webblad van die Menseregtekommissie: http://www.sahrc.org.za/

  • PAIA pamflet (Slegs in Engels beskikbaar – 2 MB)
  • Jou Regte (volgens die Menseregtekommissie – 1 MB, in Afrikaans)