Navorsing

Navorsers is welkom om die Argief te kontak met die oog op navorsing. U kan die navorsingsvorm hier aflaai en aan die Argief faks of per e-pos stuur.

Algemene inligting/ General information
Klik hier vir algemene inligting en tariewe: PDF
Click here for general information and fees: PDF

Genealogiese navorsing / Genealogical Research
Argief se beleid oor Genealogiese navorsing: PDF
Archive policy re Genealogical research: PDF

Navorsingvorm / Research Forms
Navorsingsvorm: PDF of Word
Research Form: PDF or Word
Boolean operators: PDF

Al die doop-, huwelik- en lidmaatregisters in die Argief is op mikrofilm geplaas en op Stellenbosch by GISA (Genealogiese Instituut van Suid-Afrika) beskikbaar vir navorsing. Genealoë word dus na GISA verwys vir enige navrae uit hierdie registers. Skakel GISA by telefoon 021-887-5070 of rig ‘n e-pos aan info@gisa.org.za of besoek GISA se webwerf by www.gisa.org.za.

Betalings vanuit die buiteland

Navorsers wat betalings wil maak, sal die bankbesonderhede van die Argief op hulle faktuur kry.

Ander Argiewe

Die argiefversamelings van die sinodes van KwaZulu-Natal, Namibië, die Oostelike Sinode en die Vrystaat word in hulle eie argiewe bewaar. Navrae met betrekking tot hulle versamelings word direk aan hulle gerig:

KwaZulu-Natal
Argief en Inligtingsdienste: Navrae by Elize de Villiers, Posbus 649, Pietermaritzburg 3200, Telefoon 033-345-2279, Faks 033-345-2295, E-pos argief@ngkzn.org.za of Webblad.

Namibië
Argief en Inligtingsdienste: Navrae by die Algemene Sekretaris: Ds Clem Marais, Posbus 389, Windhoek, Namibië. Telefoon (+264) 61-37-4350 (k), (+264) 61-24-1811 (h), Faks (+264) 61-22-7287, E-pos clem@ngkn.com.na of Webblad.

Oostelike Sinode
Elna de Bruyn. Telefoon: 012-804-9543, E-pos aanbid@sinoos.co.za of Webblad.

Vrystaat
Argiefbeampte (Vrystaat): Christa Botes, Posbus 398, Bloemfontein 9300, Telefoon: 051-406-6724, E-pos inlig@ngkvs.co.za of Webblad.

Argiewe van ander Kerke
Afrikaanse Protestantse Kerk
Webblad.

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
Nandor Sarkady, Telefoon: 012-322-8885 x204, E-pos, Webblad.

Christelike Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Ralph du Toit, Telefoon: 012-658-0525, E-pos, Webblad.

Gereformeerde Kerke in SA
Carmie Huisman, Telefoon: 018-294-8952, E-pos, Webblad.

Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Mnr Atze Herder, Telefoon 083-456 4159, E-pos, Webblad.