Navorsing

Navorsers is welkom om die Argief te kontak met die oog op navorsing. U kan die navorsingsvorm hier aflaai en aan die Argief faks of per e-pos stuur.

Algemene inligting / General information
Klik hier vir algemene inligting vir navorsers: PDF
Click here for general information for researchers: PDF

Tariewe / Fees
Navorsingstariewe: PDF
Research Fees: PDF

Navorsingvorm / Research Forms
Navorsingsvorm: PDF of Word
Research Form: PDF or Word
Boolean operators: PDF

Genealogiese navorsing / Genealogical Research
Argief se beleid oor Genealogiese navorsing: PDF
Archive policy re Genealogical research: PDF

Al die doop-, huwelik- en lidmaatregisters in die Argief is op mikrofilm geplaas en op Stellenbosch by GISA (Genealogiese Instituut van Suid-Afrika) beskikbaar vir navorsing. Genealoë word dus na GISA verwys vir enige navrae uit hierdie registers. Skakel GISA by telefoon 021-887-5070 of rig ‘n e-pos aan info@gisa.org.za of besoek GISA se webwerf by www.gisa.org.za.

Ander Argiewe

Die argiefversamelings van die sinodes van KwaZulu-Natal, Namibië, die Oostelike Sinode en die Vrystaat word in hulle eie argiewe bewaar. Navrae met betrekking tot hulle versamelings word direk aan hulle gerig:

KwaZulu-Natal
Argief en Inligtingsdienste: Navrae by Elize de Villiers, Posbus 649, Pietermaritzburg 3200, Telefoon 033-345-2279, Faks 033-345-2295, E-pos argief@ngkzn.org.za of Webblad.

Namibië
Argief en Inligtingsdienste: Navrae by die Algemene Sekretaris: Ds Clem Marais, Posbus 389, Windhoek, Namibië. Telefoon (+264) 61-37-4350 (k), (+264) 61-24-1811 (h), Faks (+264) 61-22-7287, E-pos clem@ngkn.com.na of Webblad.

Oostelike Sinode
Elna de Bruyn. Telefoon: 012-804-9543, E-pos aanbid@sinoos.co.za of Webblad.

Vrystaat
Argiefbeampte (Vrystaat): Christa Botes, Posbus 398, Bloemfontein 9300, Telefoon: 051-406-6724, E-pos inlig@ngkvs.co.za of Webblad.

Argiewe van ander Kerke
Afrikaanse Protestantse Kerk
Webblad.

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
Nandor Sarkady, Telefoon: 012-322-8885 x204, E-pos, Webblad.

Christelike Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Ralph du Toit, Telefoon: 012-658-0525, E-pos, Webblad.

Gereformeerde Kerke in SA
Carmie Huisman, Telefoon: 018-294-8952, E-pos, Webblad.

Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Mnr Atze Herder, Telefoon 083-456 4159, E-pos, Webblad.