Nuus

Die Argief van die Nederduitse Gereformeerde Kerk nooi u hartlik uit na ‘n interkerklike kerkargief konferensie op Dinsdag 12 Junie 2018 wat by die Kerkargief op Stellenbosch gehou word. Volle besonderhede verskyn hieronder. Registreer asseblief voor of op 31 Mei 2018. Registreer deur te klik op die “register here” knoppie hieronder. Die konferensiefooi moet asseblief per internet betaal word en ‘n bewys van betaling ge-epos word na argief@kaapkerk.co.za. Die bankbesonderhede verskyn hieronder. U is welkom om my te kontak, indien u enige vrae oor die konferensie het.

Ons sien uit na u teenwoordigheid.

Dr Andrew Kok
Bestuurder: Argief
021 882 9923
argief@kaapkerk.co.za

The Archives of the Dutch Reformed Church in South Africa cordially invites you to an inter denominational church conference on Tuesday 12 June 2018 held at the Church Archives in Stellenbosch. Full details appear below. Please register before or on 31 May 2018. Register by clicking on the “register here” button below. The conference fee must be paid by internet and a proof of payment must be mailed to argief@kaapkerk.co.za The bank details appear below. You are welcome to contact me if you have any questions about the conference.

We look forward to your presence.

Dr Andrew Kok
Manager: Archives
021 882 9923
argief@kaapkerk.co.za

Digitizing the Church Archives

CHURCH ARCHIVES CONFERENCE
TUESDAY, 12 JUNE 2018

CHURCH ARCHIVES, 1 NOORDWAL-WES ROAD, STELLENBOSCH

http://kerkargief.co.za

 

Programme

09:00 Registration
09:30 Opening and welcome Dr Bertus Koorts
Dr Andrew Kok
09:45 Selection criteria for suitable equipment for digitising projects Mr Antenie Carstens
National Library of SA
10:30 The outsiders within – the processes and challenges of conservation and accessibility for a national site in the digital age Ms Sally Titlestad
Spatial History Consultant
11:15 Coffee / Tea
11:45 The Five Hundred Year Archive: building a digital archive for the Southern African past before colonialism Dr Grant McNulty
McNulty Consulting/University of Cape Town
12:30 Lunch
13:30 FamilySearch – preserving the past for the future Mr Wayne van As
FamilySearch
14:15 Round table discussion:

  • Hervormde Kerk
  • Anglican & Presbyterian Church
  • NG Kerk in SA
Mr Nandor Sarkady
Ms Sofia Sulej
Dr Isabel Murray
15:00 Coffee / Tea
15:15 Digitising in 2018 and preservation into the future Mr Shane Byren
FirstCoast
15:45 Summary and concluding remarks Dr Andrew Kok
16:00 Closure Rev Albe Theunissen

 

 Conference Fee: R250 per person

Please pay the conference fee by EFT:

Banking details:

Account name: NG Kerk in SA
Bank: Nedbank
Account type: Cheque /Current account
Branch code: 198 765
Account number: 1135 988 471
Your reference: ATA Conf/Your Surname
Proof of payment: argief@kaapkerk.co.za


Omsendbriewe van die Moderatuur van die Algemene Sinode

1 Maart 2016 – Brief aan elke lidmaat van die Nederduitse Gereformeerd Kerk: PDF
1 Maart 2016 – Brief aan elke lidmaat van die Verenigende Gereformeerde Kerk: PDF

Circulars of the Moderature of the General Synod

1 March 2016 – Letter to every member of the Dutch Reformed Church: PDF
1 March 2016 – Letter to every member of the Uniting Reformed Church: PDF


Huweliksbevestigers

8 Februarie 2014: Adresverandering van ‘n huweliksbevestiger
Huweliksbevestigers, wie se adres verander, moet asseblief hulle sinodale kantoor laat weet sodat die sinodale kantoor die amptelike prosedure met die Departement van Binnelandse Sake kan afhandel: “It is required that the Department’s Head office be informed every time a Marriage Officer changes address and office of submission. Instruction to move the Marriage Officer’s file (which has the designation letter) has to come from us (Head Office).” Patience Sehodi, Marriages Section, Head Office, Department of Home Affairs.

21 Januarie 2014: Registrasie van huwelike.
Huweliksbevestigers word daaraan herinner dat ‘n huwelik binne ‘n week na die bevestiging van die huwelik by die Departement van Binnelandse Sake geregistreer moet word. Die Departement se kennisgewing kan hier afgelaai word. DHA 13/3/6/1


NG Kerk in SA se logo

Die NG Kerk in SA se Kerkseel het ‘n interessante geskiedenis. Dit het oor die jare verskeie weergawes beleef. Lees gerus in die volgende aflaaibare dokument meer oor die geskiedenis en betekenis van die kerkseel: PDF

Die Argief het ‘n paar versoeke ontvang om die logo van die NG Kerk in SA (Sinode van Wes-Kaapland) in ‘n duideliker formaat beskikbaar te stel, sodat gemeentes dit in drukwerk kan gebruik. Die nuutste weergawe kan hier afgelaai word as ‘n PNG (Portable Network Graphic) prent. Die formaat is deurskynend, sodat dit ook op ‘n kleur agtergrond gedruk kan word. Dit is ook in ‘n kleiner JPEG (.jpg) formaat beskikbaar. Kontak die Argief vir ander formate of behoeftes.

  • Klein: Geskik vir e-pos (.jpg): Klein
  • Medium: Geskik vir dokumente: Medium
  • Groot: Geskik vir drukwerk: Groot
  • Geskik vir professionele drukwerk (.png): PNG

Die nuutste weergawe van die kerkseel

Tafelberg – Die berg dui die ligging van die sinode aan: die “Kaapkolonie” en deesdae die Wes-Kaap. Berge het egter ook ’n mooi geestelike betekenis. Psalm 125: 2 sê “Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd.” Die berg wil dus nie net die plek aandui nie, maar ook die beskerming van die Here.
See en Seilboot – Die seilboot vertel die verhaal van hoe die lidmate in die Kaap aangekom het. Saam met Jan van Riebeeck (1652) se koms, het die Bybel en die gereformeerde geloof na die nuwe kolonie gekom. Die koms van die Hugenote (sedert 1688) het die Gereformeerde Kerk verder gevestig. Die Hugenote was Franse gereformeerde gelowiges – mense wat vanweë hulle gereformeerde (ook protestantse geloof genoem) wreed vervolg is deur die Katolieke kerk. Die Hugenote het via Nederland na Suid-Afrika gekom.
Son – Die son word besonder duidelik aangetoon. Die vermoede is dat dit verwys na Maleagi 4: 2 wat praat van “die son van redding skyn met genesing in sy strale.” Gereformeerdes glo dat dit verwys na Jesus Christus. Die Bybel, die Kruis en die Son vertel dus duidelik dat dit hier gaan om ’n kerk wat die verlossingsboodskap van Jesus Christus in Suid-Afrika wil verkondig.
Vrou – ’n Vrou word dikwels gebruik om die kerk te versinnebeeld. Daar word soms gesê dat God ons Vader is en die kerk ons Moeder. Die vrou versinnebeeld dus vermoedelik die kerk of die gemeentes.
Kruis – Die kruis is die simbool van die Christendom. Dit verwys na Jesus Christus se sterwe aan die kruis.
Die Bybel – Die Bybel staan sentraal in die gereformeerde kerke. Die gereformeerde kerke gee aan die Bybel die hoogste gesag. ’n Kerkvergadering of ’n pous kan nie besluite neem wat die Bybel weerspreek nie. “Sola scriptura” (die Skrif alleen) is dus een van die hoekstene van die gereformeerde of protestantse belydenisskrifte.
Anker – Die anker is ’n simbool van vastigheid en hoop – ook ’n verwysing na die Kaap die Goeie Hoop.
Hart – Die mensehart wat op die altaar staan en brand is ’n teken van die liefde wat hom geheel en al aan God wy. Die anker (hoop), kruis (geloof) en hart (liefde) versinnebeeld gesamentlik 1 Korintiërs 13: 13: “En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!”
Altaar – Die altaar is vermoedelik ’n rots en verwys na die Kerk as die rots. Dit verwys vermoedelik na Matteus 16:18 waar Jesus vir Petrus sê: “Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.”
Teks – Die teksverwysing is na 1 Korintiërs 14:40 wat in die 1983 Afrikaanse Bybel lees: “Alles moet egter gepas en ordelik geskied.”
Naam – Die naam van die kerk vertel dan ook dat dit die “Nederduitse” (uit Nederland) Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika is. Aanvanklik was die Kaapse Sinode (sedert 1824) die enigste sinode van die NG Kerk. Maar as gevolg van verskeie redes ontstaan daar al meer sinodes buite die Kaapkolonie. So kry Natal in 1861, Oranje-Vrystaat ’n eie sinode in 1865 en Transvaal in 1866. Pogings tot vereniging van die sinodes het na Uniewording in 1910 misluk, maar in 1962 is hierdie pogings uiteindelik suksesvol met die totstandkoming van die Algemene Sinode van die NG Kerk. Die oorspronklike kerk het egter deurgaans sy naam behou: Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika.

Navrae

Skryf gerus ‘n e-pos aan die Argief of gebruik die kontakvorm by “Kontak ons“.